ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

สพฐ. แจ้งว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำนินการจัดงานวันสตรีสากลประจำปีต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1_7ZZEXQKWp-XORi4A_0FSIQKzqAZPLJP?usp=sharing

kornkanok

About kornkanok