โรงเรียนวัดหนองเป็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองเป็ด

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

*********************

ด้วยโรงเรียนวัดหนองเป็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา

               – อัตราค่าจ้างเดือนละ                     6,000   บาท   ( หกพันบาทถ้วน )

              – ครูผู้สอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย       จำนวน  1  อัตรา

 

2.  ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ

          2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          2.2  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          2.3  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

          2.4  จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ

          2.5  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน

          2.6  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

          2.7  ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาแก่ผู้เรียน

          2.8  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         

          3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    3.2  มีสัญชาติไทย
                    3.3  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                    3.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


                    3.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                    3.6  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
                    3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

มายื่นในวันรายงานตัวด้วย
          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

                   มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าการศึกษาปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

                   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

          4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวัดหนองเป็ด  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่  4-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-285105 (โรงเรียนวัดหนองเป็ด),
099-4074623 (คุณครูเจริญฤทธิ์  สมบัติทอง) 086-2778303  (คุณครูสุวรรณี  สุขขุม)

         5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

5.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ/หรือ ใบรายงาน ผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง                                      จำนวน  1  ฉบับ

5.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมฉบับจริง                        จำนวน  1  ฉบับ

5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         พร้อมฉบับจริง                       จำนวน  1  ฉบับ

                    5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน                     พร้อมฉบับจริง                       จำนวน  1  ฉบับ

                    5.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                     จำนวน  1  ฉบับ

                    5.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                                จำนวน  3  รูป

                   หมายเหตุ   ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย

          6.  การยื่นใบสมัคร

6.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด

                   6.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

 

 

              เงื่อนไขในการสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน

ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

          7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    โรงเรียนวัดหนองเป็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนวัดหนองเป็ด , เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 http://www.itectrang1.com 

8.  วิธีการสอบคัดเลือก / หลักสูตรการสอบคัดเลือก

          8.1 วิธีการสอบคัดเลือก

          – ภาค ก  และ ภาค ข  ประเมินโดยการสอบข้อเขียน  (100 คะแนน)

          – ภาค  ค  ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ สังเกต และการตรวจเอกสาร  (50 คะแนน)

          8.2  หลักสูตรการสอบคัดเลือก

สอบภาค  ก  (50 คะแนน)

              – ความรู้ความสามารถทั่วไป

              – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู

สอบภาค  ข  (50 คะแนน)

              – ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สอบภาค  ค  (50 คะแนน)

               – ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยประเมินจาก  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ  ท่วงที วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติ และอุดมการณ์

 

9.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนวัดหนองเป็ด จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา  09.00 น. – 11.30 น. สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนวัดหนองเป็ด จะดำเนินการประกาศผู้สอบผ่าน ภาค และภาค ข  ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ  โรงเรียนวัดหนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนวัดหนองเป็ด จะดำเนินการสอบสอบสัมภาษณ์    ในวันพฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน         พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

 

 

 

10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                    10.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    10.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

         11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 รายงานตัว  ในวันจันทร์ที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2563  จัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง ในวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

                   11.2  เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  – 30  เมษายน  พ.ศ. 2564     

                   11.3  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ

ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   11.4  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   11.5  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                    11.6  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น        

 

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน

ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20 ตุลาคม  พ.ศ. 2563

 

 

                        

                                                                   (นายเจริญฤทธิ์  สมบัติทอง)

                                                        ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด  รักษาการในตำแหน่ง

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด

                                                              

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ตามประกาศโรงเรียนวัดหนองเป็ด  ลงวันที่  20  ตุลาคม 2563

……………………………………………………………………..

 

20 ตุลาคม – 9  พฤศจิกายน  2563       ประกาศรับสมัคร

4 – 9 พฤศจิกายน  2563                             รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เวลา 8.30 – 16.00 น.)

ภายใน 9 พฤศจิกายน 2563                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

10  พฤศจิกายน 2563                      สอบภาค ก และภาค ข

11  พฤศจิกายน  2563                     ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข

12  พฤศจิกายน  2563                     สอบสัมภาษณ์  ภาค ค 

ภายใน 13 พฤศจิกายน 2563               ประกาศผลการคัดเลือก

16  พฤศจิกายน 2563                     รายงานตัว

30  พฤศจิกายน  2563                     จัดทำสัญญาจ้าง

1 ธันวาคม  2563                            เริ่มปฏิบัติงาน

         

……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About วัดหนองเป็ด โรงเรียน