โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ(ใบตอง)และส่งเสริมการอ่านในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (30 ต.ค.63)

182357 182358 182359 182360 182361 182362 182363 182364 182365 182366 182367 182368 182369 416476 416478 416479 416483 416484 416485

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด