โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย : จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง

ด้วยจังหวัดตรังกำหนดจัดโครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดตลอดจนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย ระหว่างวันที่ 5- 9 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดตรัง  ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์