โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้ว   ยเร็จ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม  วันที่  11  ตุลาคม  2563

 

ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยเร็จ_๒๐๑๐๑๒_1 ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยเร็จ_๒๐๑๐๑๒_7 ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยเร็จ_๒๐๑๐๑๒_6 ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยเร็จ_๒๐๑๐๑๒_5 ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยเร็จ_๒๐๑๐๑๒_3

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ