ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 ตำบล) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การจัดนิทรรศการผลการบริหารจัดการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน  6 โรงเรียน 2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ 6 โรงเรียนต้นแบบ  ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1
รร.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_0.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_1.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_2.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_3.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_4.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_5.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_6.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_7.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_8.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_9.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_10.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_11.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_12.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_13.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_14.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_15.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_16.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_17.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_18.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize รร_19.คุณภาพประจำตำบล_๒๐๐๙๒๘_resize

kornkanok

About kornkanok