ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ TOR บัญชีรายละเอียด แบบ บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

About rangsima