การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

สพฐ.ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะภาพหรือกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการสื่อสาร ที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และทุกภาคส่วนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงถูกต้อง ทันต่อสถาณการณ์  รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory CommunicationX) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online) และเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

kornkanok

About kornkanok