ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สพฐ. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤตติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กันยายน 2563  Download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/22047/  

kornkanok

About kornkanok