โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนร่วมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_0 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_6 02 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_5 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_4 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_2 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_1 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_3 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ้น_๒๐๐๙๑๕_1 03 01 00

       โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนสืบสานประเพณีวันสารเดือนสิบ บรูณการเรียนรู้กับกลุ่มสาระต่างๆ นอกห้องเรียน

About บ้านคลองปะเหลียน