การอมรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,ว23 ในปีการศึกษา 2563

              ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ว่าผู้ที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใดๆ ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ โดยเงื่อนไขสำคัญในข้อ 4 มีชั่วโมงการพัฒนาตาม ว.20/60 ปีละ 12-20 ชั่วโมง รวม 5 ปี 100 ชั่วโมง โดยจะต้องเข้ารับการอบรมจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับรอง หรือ ก.ค.ศ.รับรอง
              หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู ได้โครงการอบรมขึ้น สำหรับครูทุกสังกัด (สพฐ.+อปท.) เป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 แบบพบปะ เรื่องการพัฒนาวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ ว.21,23 รอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. อ.เมือง จ.ตรัง (สถานที่อบรมผู้จัดจะแจ้งทางไลน์ผู้สมัคร) ผู้สนใจสมัครจากลิงค์ที่โพสต์ไว้ในเฟชบุกกลุ่ม "พาคิด พาทำ ตามว.21" หรือ www.phuakru.com ส่วนการอบรมต่อเนื่องช่วง2 สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมจำนวนชั่วโมงอบรมจากหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรองจะใช้วิธีอบรมผ่านอนนไลน์เรียนรู้ตามเงื่อนไขการจบหลักสูตรเพื่อให้ครบจำนวนชั่วโมง

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน