การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

นายจีระศักดิ์  นุ่นปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบันได นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีใต้ รับส่งตายาย ไหว้บรรพบุรษ" ณ ที่พักสงฆ์บ้านใต้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนพิธีโดยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งเป็นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา เรื่องการปลูกฝังทัสนคติที่ดีต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนา การมีงานทำ มีอาชีพ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

118862126_2677964985798769_1482156792494125231_n 118942848_650545685576489_5559147216583516570_n 118774816_338166963902255_3003018516296987207_n 118778764_670941220439740_7091270541598795700_n 118791691_712735519306474_5995288352828790228_n 119021150_256493758752998_37609660038775395_n 118662054_325886531985198_699730001419082468_n 118770623_812734356203865_5979456191547114340_n 118790664_697955610800868_8676041880432769090_n

About โรงเรียน บ้านท่าบันได