ประชาสัมพันธ์ เพื่อสมัครเข้าอบรม Digital Classroom ในหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”(Technology-based Instructional Design)

กดเข้าลิงค์เพื่อสมัคร

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8588381 และ 02-8588661

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน