โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จิตพอเพียงต้านทุจริต

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7o1fM37zvE

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้