ประชุมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  อินทรักษ์ และคณะ  ประชุมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมกับรอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1/ผอ.กลุ่มนิเทศ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และหัวหน้างานกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
619524_resize 619526_resize 619527_resize 619528_resize 619529_resize 619531_resize 619532_resize 619533_resize 619535_resize 619536_resize 619538_resize 619540_resize 619541_resize 619544_resize
 

kornkanok

About kornkanok