ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์(คลิปสั้น)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์(คลิปสั้น)ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา"ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ระหว่างวัันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ
1
2
3

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์