ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 “รู้รักษ์…รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ด้วยกลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ "รู้รักษ์…รู้สะสม" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาชนไทย เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่บริษัทนานมี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์