โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง ได้เรียนรู้วัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 5 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน โดยส่งตรงถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์