การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1

ตามที่ สพฐ.ดำเนินงานโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเยาวชนไทยที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรระยะสั้นและศึกษาต่อเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 3- 21 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซด์ http://bit.ly/338Jzd3  ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์