ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

จังหวัดตรัง ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  โดยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น ลงในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ผ่าน Play store บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

kornkanok

About kornkanok