การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  โดยได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ,การบริหารงานบุคคล,หลักสูตรฐานสมรรถนะ,การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น,สหกรณ์โรงเรียน,อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม),ระเบียบทรงผม,การลงโทษ/การล่วงละเมิดทางเพศ,การประชาสัมพันธ์โดย YOUTUBER,การเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต,Platform DEEP,โรงเรียนขนาดเล็ก ฯเ มื่อวันอังคารที่ 21  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมธนารมย์ 1-2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
IMG_6037_resize IMG_6039_resize IMG_6040_resize IMG_6041_resize IMG_6042_resize IMG_6043_resize IMG_6044_resize IMG_6045_resize IMG_6046_resize IMG_6047_resize IMG_6048_resize IMG_6049_resize IMG_6050_resize IMG_6051_resize IMG_6052_resize IMG_6053_resize IMG_6054_resize IMG_6055_resize IMG_6056_resize IMG_6057_resize IMG_6058_resize IMG_6059_resize IMG_6060_resize IMG_6062_resize IMG_6063_resize IMG_6064_resize IMG_6066_resize IMG_6067_resize IMG_6068_resize IMG_6070_resize IMG_6071_resize IMG_6072_resize IMG_6074_resize IMG_6075_resize

kornkanok

About kornkanok