ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone No New Face (Youth Tubers)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะจัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย โดยดำเนินการจัดการประกวดวีดิทัศน์สั้น ที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อออนไลน์รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูงอายุระหว่าง 15 – 24 ปีโดยเน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด
ข้อมูล

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์