ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone,No New Face(YouthTubers)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะจัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face"(Youth Tubers)โดยดำเนินการจัดการประกวดวีดิทัศน์สั้นที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูงอายุระหว่าง 15-24 ปี โดยเน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์