การตรวจราชการและติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙))

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ออกตรวจราชการและติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับ
IMG_6010_resize IMG_6007_resize IMG_6002_resize IMG_6000_resize IMG_5999_resize IMG_5996_resize IMG_5987_resize IMG_5986_resize IMG_5985_resize IMG_5978_resize IMG_5976_resize IMG_5975_resize IMG_5974_resize IMG_5973_resize IMG_5972_resize IMG_5970_resize IMG_5969_resize IMG_5968_resize IMG_5966_resize

kornkanok

About kornkanok