โรงเรียนหาดสำราญขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านปากปรนมอบอุปกรณ์และประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

โรงเรียนหาดสำราญขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากปรน ที่มอบอุปกรณ์และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)

 

444 445 446 447 448 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 75262239_270755307481469_6188785992416495941_n

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา