ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร

ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาผุ้รับผิดชอบการประเมิน ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรเข้ารับสมัครคัดเลือก รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์