โรงเรียนวัดไทรงามจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดไทรงาม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี พ.จ.อ.ไชยา สุทธิโภชน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาตาล่วง มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้ด้วย
และฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวัดไทรงามมีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาคนเก่งที่สอบได้โรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดตรัง

ขอบคุณเทศบาลตำบลนาตาล่วง ในการสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมอบรมผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำในครั้งนี้

200628-0507 200628-0505 200628-0510 200628-0511 200628-0512 200628-0531 200628-0536 200628-0537 200628-0543 200628-0545 200628-0569 200628-0552 200628-0578 200628-0581 200628-0513 200628-0533 200628-0549 200628-0548 200628-0575 200628-0576 200628-0521 200628-0523 200628-0524 200628-0528 200628-0529 200628-0532 200628-0538 200628-0558 200628-0583 200628-0582 200628-0584-0 200628-0563 200628-0567 200628-0572 200628-0574

About ปรมินทร์ ประดู่