โรงเรียนวัดไทรงาม ขอขอบคุณ ทต.นาตาล่วง พ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

- 24 มิถุนายน 2563 ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

- 25 มิถุนายน 2563 ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนวัด ไทรงามทุกอาคารเรียน

ขอขอบคุณกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาตาล่วงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

200628-0753 200628-0754 200628-0755 200628-0756 200628-0758 200628-0762 200628-0766 200628-0767 200628-0768 200628-0769 200628-0770 200628-0771 200628-0772 200628-0774 200628-0776 200628-0777 200628-0781 200628-0780 200628-0782 200628-0783 200628-0784 200628-0785 200628-0789 200628-0793 200628-0795 200628-0794 200628-0796 200628-0798 200628-0799 200628-0801 200628-0802 200628-0803 200628-0804 200628-0805 200628-0806 200628-0808

About ปรมินทร์ ประดู่