โรงเรียนหาดสำราญประชุมผู้ปกครองระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนหาดสำราญประชุมผู้ปกครองระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  แจ้งแนวทางการปฏิบัติตนของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2563

4052 4051 4050 4048 4047 4041 4065 4064 4063 4053 4040 4039 4038

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา