ประกาศโรงเรียนบ้านหัวควน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 ราย  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2563

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

1.

001

นางอุทัยทิพย์  อินทอง

2.

002

นางสาวชนิตา  รอดสุด

3.

003

นางสาวเกตุวดี  ภมร

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านหัวควน ในวันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น และทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปทันที

คลิ๊กไฟล์ ประกาศโรงเรียนบ้านหัวควน รายชื่อผู้สอบผ่าน ครูจ้างเอกทั่วไป

About นางสาวอุไรวรรณ วงศ์ชู