ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR)

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรวยละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ

โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/

หรือ QR-Code

 qr code ระบบ eMENSCR

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน