ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 จะจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน จึงขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด1
รายละเอียด2

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์