เปิดรับสมัครเข้ารับการอมรมหลักสูตร Hand-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตร Basic Data Engineering

        ด้วยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hand-on Data Science and Machine Learning จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 15 วัน และ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 12 วัน สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐสามารถนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ

     บุคคากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว กรุณาแจ้งราบชื่อผ่าน QR Code ที่ 1 ที่ปรากฎด้านล่าง และลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบผ่าน QR Code ที่ 2 ที่ปรากฎด้านล่าง 

1111 22222 33333

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน