โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” ส่งมอบแบบฝึก ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" ส่งมอบแบบฝึกการจัดการเรียนการสอน DLTV ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

S__1720494S__1720491S__1720484 S__1720499 S__1720500 S__1720501 S__1720502S__1720475S__1720473S__1720483S__1720469S__1720471

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร