การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน