ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. เรื่อง ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Cumiculum) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้ที่ http://gg.gg/trg001

2. เรื่อง การปรับสมดุลชีวิต สู่วิถีพอเพียง 
ได้ที่ http://gg.gg/trg002

(หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศทาง E-mail)

admin

About admin