ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผู้รับบำนาญในสังกัด ติดตามสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิธีการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(ระบบe-filing)

CCI_000001

About rangsima