การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูมาลิกุล คงบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy