ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง จัดทำโดย นางเกศนี บัวกิ่ง

ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ  จังหวัดตรัง  จัดทำโดยนางเกศนี  บัวกิ่ง  

ปีที่พิมพ์          2562

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ½  โรงเรียนวัดควนวิเศษ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบการอ่าน และแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ  มีค่าเท่ากับ 88.35/93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีค่าเท่ากับ 0.9019

          3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ สามารถอ่านออกเสียงได้คล่อง  ถูกต้อง  ชัดเจน  สนุกสนานกับการเล่นบทบาทสมมติ มีความรับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมายให้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน  สนใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ  สามารถตอบคำถาม และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

          โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดียิ่งขึ้น  เหมาะที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ