ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.(ฉบับพัฒนา 2563)

ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉบับพัฒนา 2563) เพื่อกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์