การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ ความมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่ดี  โดยเชิญอาจารย์วิรัตน์  กาญจนพรหม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักในพื้นที่จำกัด เกษตรอินทรีย์ โดยอาจารย์วิรัตน์  กาญจนพรหม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_5739_resize IMG_5740_resize IMG_5742_resize IMG_5745_resize IMG_5746_resize IMG_5749_resize IMG_5751_resize IMG_5752_resize IMG_5753_resize IMG_5756_resize IMG_5758_resize IMG_5760_resize IMG_5770_resize

kornkanok

About kornkanok