ประกาศโรงเรียนบ้านยวนโปะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านยวนโปะอาคารประกาศโรงเรียนบ้านยวนโปะ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน  (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

About นางปาริชาติ วุ่นปาน