Story Telling “Day and Night” เด็กชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

การบูรณาการภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ชีวิตประจำวัน และการแสดงท่าทางประกอบหน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง กลางวันและกลางวัน 

ของชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนครูอารี ทักษิณธรรม

โรงเรียนวัดไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


 

About ปรมินทร์ ประดู่