ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม

ด้วยจังหวัดตรังจะจัดประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปี 2563  รายละเอียดดังแนบ
เยาวชนต้นแบบมารยาทไทย
 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์