ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  เพิ้อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "โกงไม่เอา เราไม่โกง"  ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์