ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงระครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัการประกวดการแสดงระครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข" จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวด รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดการประกวด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์