วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดโหละหาร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นผู้มีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนา

#สาระความรู้วันมาฆบูชวันมาฆบูชา หรือ"วันจาตุรงคสันนิบาต"

เป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้ ๔ อย่าง คือ
๑. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ประชุมโดยมิได้นัดหมาย
๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๔. ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

S__41779287 S__41779286 S__41779285 S__41779284 S__41779283 S__11788427 S__11788434 S__41779278 S__41779281 S__41779282 S__11788404 S__11788411 S__11788412 S__11788407 S__11788408 S__11788409 S__11788410 S__11788415 S__11788414 S__11788413 S__11788360 S__11788361 S__11788363 S__11788402 S__11788403 S__11788359 S__11788356 S__11788354 S__11788353 S__11788352 S__11788347 S__11788341 S__11788348 S__11788342 S__11788343 S__11788349 S__11788350 S__11788345 S__11788346 S__11788351 S__11788340 S__11788339 S__11788338 S__11788337 S__11788336 S__11788328 S__11788329 S__11788331 S__11788334 S__11788335 S__41779288 S__41779289 S__41779291 S__41779292 S__41779293 S__41779294 S__41779295 S__41779296 S__41779297 S__41779298 S__41779299 S__41779300 S__41779302 S__41779303 S__41779304 S__41779305 S__41779306 S__41779307 S__41779308 S__41779309 S__41779310 S__41779311 S__41779314 S__41779315 S__41779316 S__41779317 S__41779318 S__41779320 S__11788310 S__11788308 S__11788306 65373 S__41779325 S__41779324 S__11788312 S__11788323 S__11788393 S__11788313 S__11788315 S__11788394 S__11788397 S__11788316 S__11788317 S__11788429 S__11788431 S__11788318 S__11788432 S__41779329 S__41779330 S__11788433 S__41779280 S__41779331 S__41779332 S__41779326 S__41779327 S__41779333 S__41779335 S__41779328 S__41779342 S__41779336 S__41779337 S__41779343 S__41779344 S__41779338 S__41779339 S__41779346 S__41779347 S__41779340 S__41779341 S__41779348 S__11788325 S__11788324 S__11788320S__11788326
 

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน