โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษา สังเคราะห์ นำผลการวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดาวน์โหลดรายเอียดเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน