การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2563

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
"วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนเด็กที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ดังแนบ 
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์