การสร้างและพัฒนาเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: ผู้วิจัย น.ส.บาลี พันธุเล่ง

การสร้างและพัฒนาเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
            นางสาวบาลี  พันธุเล่ง
โรงเรียน          วัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา      2561
 


บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างและพัฒนาเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาความรู้ในการสร้างเครื่องร่อนไกล 2) ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครื่องร่อนไกลตามเงื่อนไขที่กำหนด 3) เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ป.6/1 จำนวน 35 คน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาการสร้างและพัฒนาเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

  1. นักเรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ ร้อยละ 88.57
  2. นักเรียนนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างเครื่องร่อนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด                ร้อยละ 91.43
  3. นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ ผ่านเครื่องร่อนไกลด้วยมือ ประเภทระยะทางอัตราร่อน อยู่ในระดับมากที่สุด

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ